Informator dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych

na rok szkolny 2016/2017

ZARZĄDZENIE NR 110.1.4.2016
WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY
z dnia 28 stycznia 2016 r.
w sprawie szczegółowych terminów przyjmowania do publicznych szkół na rok szkolny 2016/2017
 
 

Na podstawie §14 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz.U. z 2015 r., poz. 1942) zarządza się, co następuje:

 
§ 1. Ustala się:
  1. terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego a także składania dokumentów do gimnazjów – Załącznik nr 1;
  2. terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także składania dokumentów do szkół ponadgimnazjalnych rozpoczynających naukę wewrześniu - Załącznik nr 2;
  3. terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także składania dokumentów do szkół ponadgimnazjalnych rozpoczynających naukę wlutym - Załącznik nr 3;
  4. terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także składania dokumentów do szkół policealnych rozpoczynających naukę wewrześniu - Załącznik nr 4;
  5. terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także składania dokumentów do szkół policealnych rozpoczynających naukę w lutym - Załącznik nr 5;
  6. terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także składania dokumentów do szkół podstawowych dla dorosłych klas pierwszych gimnazjów dla dorosłych i klas pierwszych liceów ogólnokształcących dla dorosłych rozpoczynających naukę we wrześniu - Załącznik nr 6;
  7. terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także składania dokumentów do szkół podstawowych dla dorosłych klas pierwszych gimnazjów dla dorosłych i klas pierwszych liceów ogólnokształcących dla dorosłych rozpoczynających naukę w lutym - Załącznik nr 7.
 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 

p.o. Wielkopolski Kurator Oświaty

        Hanna Rajcic-Mergler 
WOSiP.537.1.1.2016
© 2008-2016 Kuratorium Oświaty
w Poznaniu.