Informator na rok szkolny 2015/2016

dla kandydatów do szkół‚ młodzieżowych i dla dorosłych


ZARZĄDZENIE NR 110.1.1635.2014
WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY
z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie przyjmowania do publicznych gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2015/2016


Na podstawie art. 9 ust. 2 i art. 10 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Do klas pierwszych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych przyjmuje się młodzież po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

§ 2.1. Do klasy pierwszej publicznego gimnazjum, któremu ustalono obwód przyjmuje się, na podstawie zgłoszenia rodziców, młodzież zamieszkałą w tym obwodzie.

2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznego gimnazjum mogą być przyjęci
do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dane gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami, na podstawie kryteriów zawartych w statucie gimnazjum. Statut określa także wymagane dokumenty oraz sposób przeliczania punktów.

§ 3.1. W postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych ustala się:
1) sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych, wyników egzaminu gimnazjalnego oraz innych osiągnięć kandydata, według zasad określonych w punkcie 4 załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia;
2) zasadę, że do klasy pierwszej szkół ponadgimnazjalnych uwzględnia się szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum; dotyczy to uczniów, którzy:
a) uzyskali wysokie miejsca w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub organizowanych co najmniej
na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół ujętych
w wykazie Wielkopolskiego Kuratora Oświaty,
b) mają osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi lub środowiska szkolnego, zwłaszcza w formie wolontariatu;
3) sposób posługiwania się „Kartą pomocniczą w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadgimnazjalnych”, którą stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia;
4) obowiązek poświadczania i wydawania przez dyrektora gimnazjum kserokopii świadectwa ukończenia szkoły oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego:
a) po jednej kserokopii – w przypadku ubiegania się o przyjęcie do trzech szkół objętych jednolitym elektronicznym systemem rekrutacji,
b) po dwie kserokopie – w przypadku ubiegania się o przyjęcie do trzech szkół, z których dwie objęte są jednolitym elektronicznym systemem rekrutacji,
c) po trzy kserokopie – w przypadku ubiegania się o przyjęcie do trzech szkół o różnych systemach rekrutacji.
2. W postępowaniu rekrutacyjnym kandydat posługuje się kserokopiami, o których mowa w ust. 1 pkt 4 do momentu potwierdzenia woli podjęcia nauki w danej szkole.
3. Kandydat potwierdza wolę podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

§ 4.1. Ustala się terminy przyjęć do szkół publicznych w województwie wielkopolskim:
a) gimnazja - według terminarza, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia,
b) szkoły ponadgimnazjalne - według terminarza, stanowiącego załącznik nr 4
do niniejszego Zarządzenia.
2. Szkoły ponadgimnazjalne, które do 8 lipca 2015 roku nie dokonały pełnego naboru, przeprowadzają uzupełniające postępowanie rekrutacyjne.

§ 5.1. Informacje o przebiegu postępowania rekrutacyjnego należy przekazywać drogą elektroniczną, wypełniając formularz dotyczący przebiegu naboru do szkół ponadgimnazjalnych, który zostanie umieszczony na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Poznaniu www.ko.poznan.pl
2. Informacje o wolnych miejscach w szkołach będą dostępne na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Poznaniu www.ko.poznan.pl

§ 6.1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, w trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę poniższe kryteria:
a) wielodzietność rodziny kandydata,
b) niepełnosprawność kandydata,
c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
g) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
3. Kryteria, o których mowa w ust. 2, mają jednakową wartość.

§ 7. W celu usprawnienia i skoordynowania postępowania rekrutacyjnego, dyrektorzy szkół mogą stosować elektroniczny system naboru, zgodny z zasadami ustalonymi
w niniejszym Zarządzeniu.

§ 8. Wielkopolski Kurator Oświaty przekaże, do końca lutego 2015 roku, gminom prowadzącym publiczne gimnazja oraz dyrektorom gimnazjów informację o szkołach ponadgimnazjalnych umożliwiających realizację obowiązku nauki w roku szkolnym 2015/2016.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wielkopolski Kurator Oświaty

Elżbieta Walkowiak

 

 

© 2008-2015 Kuratorium Oświaty
w Poznaniu.
Przygotował i opracował: