Informator na rok szkolny 2014/2015

dla kandydatów do szkół młodzieżowych i dla dorosłych

 

ZARZˇDZENIE NR 110.1.7.2014

WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY

z dnia 20 stycznia 2014 r.

 

w sprawie przyjmowania do publicznych gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014/2015

 

 

Na podstawie art. 9 ust. 2 i art. 10 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7) zarz±dza się, co następuje:

 

§ 1. Do klas pierwszych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych przyjmuje się młodzież po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

 

§ 2.1. Do klasy pierwszej publicznego gimnazjum, któremu ustalono obwód przyjmuje się z urzędu młodzież zamieszkał± w tym obwodzie.

 

2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznego gimnazjum mog± być przyjęci
do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dane gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami, na podstawie kryteriów zawartych w statucie gimnazjum. Statut określa także wymagane dokumenty oraz sposób przeliczania punktów.

 

§ 3.1. Ustala się w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadgimnazjalnych:

1)      sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych, wyników egzaminu gimnazjalnego oraz innych osi±gnięć kandydata do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych, według zasad określonych w punkcie 4 zał±cznika nr 1 do niniejszego zarz±dzenia;

2)      zasadę, że do klasy pierwszej szkół ponadgimnazjalnych uwzględnia się szczególne osi±gnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum; dotyczy to uczniów, którzy:

a)    uzyskali wysokie miejsca w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub organizowanych co najmniej
na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działaj±ce na terenie szkół ujętych
w wykazie Wielkopolskiego Kuratora Oświaty,

b)   maj± osi±gnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi lub środowiska szkolnego, zwłaszcza w formie wolontariatu;

3)      sposób posługiwania się „Kart± pomocnicz± w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadgimnazjalnych”, któr± stanowi zał±cznik nr 2 do niniejszego zarz±dzenia;

4)      obowi±zek poświadczania i wydawania przez dyrektora gimnazjum kserokopii świadectwa ukończenia szkoły oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego:

a)       po jednej kserokopii – w przypadku ubiegania się o przyjęcie do trzech szkół objętych jednolitym elektronicznym systemem rekrutacji,

b)       po dwie kserokopie – w przypadku ubiegania się o przyjęcie do trzech szkół, z których dwie objęte s± jednolitym elektronicznym systemem rekrutacji,

c)       po trzy kserokopie – w przypadku ubiegania się o przyjęcie do trzech szkół o różnych systemach rekrutacji.

2.    W postępowaniu rekrutacyjnym kandydat posługuje się kserokopiami, o których mowa w ust. 1 pkt 4 do momentu potwierdzenia woli podjęcia nauki w danej szkole.

3.    Kandydat potwierdza wolę podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

 

§ 4.1. Ustala się terminy przyjęć do szkół publicznych w województwie wielkopolskim:

a)    gimnazja - według terminarza, stanowi±cego zał±cznik nr 3 do niniejszego Zarz±dzenia,

b)   szkoły ponadgimnazjalne - według terminarza, stanowi±cego zał±cznik nr 4
do niniejszego Zarz±dzenia.

2.    Szkoły ponadgimnazjalne, które nie dokonały pełnego naboru do 8 lipca 2014 roku przeprowadzaj± uzupełniaj±ce postępowanie rekrutacyjne.

 

§ 5.1. Informacje o przebiegu postępowania rekrutacyjnego należy przekazywać drog± elektroniczn±, wypełniaj±c formularz dotycz±cy przebiegu naboru do szkół ponadgimnazjalnych, który zostanie umieszczony na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Poznaniu www.ko.poznan.pl

2.    Informacje o wolnych miejscach w szkołach będ± dostępne na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Poznaniu www.ko.poznan.pl

 

§ 6.1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczaj±cymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opini± publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

2.    W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, w trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego brane s± pod uwagę ł±cznie kryteria:

a)    wielodzietność rodziny kandydata,

b)   niepełnosprawność kandydata,

c)    niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

d)   niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

e)    niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

f)    samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

g)   objęcie kandydata piecz± zastępcz±.

3.    Kryteria, o których mowa w ust. 2, maj± jednakow± wartość.

 

§ 7. W celu usprawnienia i skoordynowania postępowania rekrutacyjnego, dyrektorzy szkół mog± stosować elektroniczny system naboru, zgodny z zasadami ustalonymi
w niniejszym zarz±dzeniu.

 

§ 8. W postępowaniu rekrutacyjnym obywatele polscy, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonuj±cych w systemach oświaty innych państw, s± przyjmowani do publicznych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na podstawie świadectwa, zaświadczenia lub innego dokumentu stwierdzaj±cego ukończenie danej szkoły lub klasy oraz sumy lat nauki szkolnej ucznia.

 

§ 9. Wielkopolski Kurator Oświaty przekaże, do końca lutego 2014 roku, gminom prowadz±cym publiczne gimnazja oraz dyrektorom gimnazjów informację o szkołach ponadgimnazjalnych umożliwiaj±cych realizację obowi±zku nauki w roku szkolnym 2014/2015.

 

§ 10. Zarz±dzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

/-/ Wielkopolski Kurator Oświaty

          Elżbieta Walkowiak

 

© 2008-2014 Kuratorium O¶wiaty
w Poznaniu.
Przygotował i opracował: